Teksten:
VirtualPrinter b.v.

Vormgeving:
VirtualPrinter b.v.

Copyright © 2011
VirtualPrinter B.V., Papendrecht.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtual Printer B.V.

Disclaimer
De redactie besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie in deze website, ondanks dit zijn 
fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. 

De prijslijsten op deze website zijn altijd de meest recente prijzen en de prijzen die wij op op het moment van bestellen berekenen voor het maken van uw drukwerk.